LOGO GALACTICAT FONS BLANC LOGO mid

Tercera edició del concurs de Curtmetratges de la Mostra de Cinema Fantàstic i de Terror de Ponent a Tàrrega

1) El IIIr GALACTICURT accepta pel·lícules de ficció d’imatge real o animació rodades entre 2018 i 2019 amb una durada màxima de 20 minuts presentades tant per cineastes professionals com aficionats menors o majors de 18 anys. Podeu competir en dues categories: la categoria per a menors de 18 anys i la categoria per a majors de 18 anys. Els directors menors de 18 anys competiran en dues subcategories segons el gènere escollit: Fantàstic o Gènere Lliure. Els directors majors de 18 anys competiran en quatre categories, Fantàstic, Gènere Lliure, Animació o Terror.
La VI MOSTRA GALACTICAT accepta també pel·lícules de ficció d’imatge real o animació rodades entre 2018 i 2019 amb una durada màxima de 140 minuts per a competir a la categoría Millor Pel·lícula.
2) Selecció. Un comitè de selecció decidirà quines pel·lícules participaran al Festival a la seva discreció. El comitè no està obligat a justificar la seva decisió. La decisió de la comissió serà definitiva.
3) Llenguatge. El festival té un caràcter internacional pel que s’acceptaran pel·lícules de qualsevol país, però les pel·lícules en qualsevol idioma que no sigui l’espanyol o el català han de tenir subtítols en castellà o català per a la seva inclusió.
4) Format de projecció. Pel que fa a la projecció, les pel·lícules seleccionades han d’estar disponibles en fitxers digitals (H.264), Blu Ray o DVD.
5) Els cineastes han d’enviar un kit de premsa amb tres fotografies d’alta resolució i un pòster si són seleccionats per a la projecció del seu treball.
6) Els organitzadors assumeixen que les persones que registren les obres tenen els drets d’exhibició de les obres que es registren al festival, així com l’autorització per rebre el premi. En qualsevol cas, els organitzadors renuncien a la responsabilitat que es pugui derivar de l’incompliment d’aquest terme.
7) La participació en el festival suposa compartir parcialment la pel·lícula (màxim 2 minuts) amb finalitats promocionals del festival.
8) Per a l’adjudicació de premis, el guanyador ha d’estar present en l’acte de lliurament de premis o enviar un vídeo expressant el seu agraïment pel premi.
9) Terminis de registre. El termini de registre finalitza el 30 d’abril de 2019. A partir del 30 d’abril, no s’acceptarà cap registre.
10) L’organització té el dret de pronunciar-se sobre tots els casos no previstos per aquesta normativa.
LOGO GALACTICAT FONS BLANC LOGO mid

Tercera edición del concurso de Cortometrajes de la Muestra de Cine Fantástico y de Terror de Ponent en Tàrrega

1) El IIIr GALACTICURT acepta películas de ficción de imagen real o animación rodadas entre 2018 y 2019 con una duración máxima de 20 minutos presentadas tanto por cineastas profesionales como aficionados menores o mayores de 18 años. Los cortos inscritos pueden competir en dos categorías: la categoría para menores de 18 años y la categoría para mayores de 18 años. Los cortometrajes de directores menores de 18 años competirán en dos subcategorías según el género elegido: Fantástico o Género Libre. Los directores mayores de 18 años competirán en 4 categorías, Fantástico, Género Libre, Animación o Terror.
La IIIª Muestra GALACTICAT también acepta películas de ficción de imagen real o animación rodadas entre 2018 y 2019 con una duración máxima de 140 minutos para competir en la categoría Mejor Película.
2) Selección. Un comité de selección decidirá qué películas participarán en el Festival a su discreción. El comité no está obligado a justificar su decisión. La decisión de la comisión será definitiva.
3) Lenguaje. El festival tiene un carácter internacional por lo que se aceptarán películas de cualquier país, pero las películas en cualquier idioma que no sea el español o el catalán deben tener subtítulos en castellano o catalán para su inclusión.
4) Formato de proyección. En cuanto a la proyección, las películas seleccionadas deben estar disponibles en ficheros digitales (H.264), Blu Ray o DVD.
5) Los cineastas deben enviar un kit de prensa con tres fotografías de alta resolución y un póster si son seleccionados para la proyección de su trabajo.
6) Los organizadores asumen que las personas que registran las obras tienen los derechos de exhibición de las obras que se registran en el festival, así como la autorización para recibir el premio. En cualquier caso, los organizadores renuncian a la responsabilidad que se pueda derivar del incumplimiento de este término.
7) La participación en el festival supone compartir parcialmente la película (máximo 2 minutos) con fines promocionales del festival.
8) Para la adjudicación de premios, el ganador debe estar presente en el acto de entrega de premios o enviar un video expresando su agradecimiento por el premio.
9) Plazos de registro. El plazo de registro finaliza el 30 de abril de 2019. A partir del 30 de abril, no se hará ningún registro.
10) La organización tiene el derecho de pronunciarse sobre todos los casos no previstos por esta normativa.
LOGO GALACTICAT FONS BLANC LOGO mid

Third edition of the Short Film Contest of the “Mostra de Cine Fantàstic i Terror de Ponent” in Tàrrega

The Fantastic Film Festival – Galacticat that is celebrated every year at Tàrrega, is the first and only show of fantastic cinema in the lands of Lleida, Catalonia, for all movie lovers in general and those who love science fiction in particular and with a clear instruct and formative vocation.
Galacticat was born as an initiative to recover the universal classics of Sci-Fi for the general public and to deepen into this culture that has articulated the universe of cinema since its inception. Over the years, Galacticat has grown by increasingly involving citizens in this festival of cinema, gradually increasing programmed activities, parties and music shows, live screenings, public assistance and the response of the film industry.
The future goes on to deepen and improve the new activities, such as the GalactiCurt Short Film Contest or the GalactiCon Cosplay contest, which we have inaugurated last year with a fairly successful participation. Every year we learn from our mistakes and our successes, but we always keep in mind that THE BEST IS YET TO COME!
1) IIIrd GALACTICURT accepts real image or animation fiction films filmed between 2018 and 2019 with a maximum duration of 20 minutes submitted by both professional and amateur filmmakers under or older than 18 years. You can compete in two categories: Category for under 18 and Category for older than 18 years old. For directors under 18, the short films will compete in two subcategories according to the chosen genre: Fantastic or Free Genre. For directors older than 18, the films will compete in four categories, Fantastic, Free Genre, Animation or Terror.
VI GALACTICAT FILM FEST accepts too real image or animation fiction films produced between 2018 and 2019 with a maximum duration of 140 minutes to compete in Best Feature category.
2) Selection. A selection committee will decide which films will participate in the Festival at its own discretion. The committee is not obliged to justify its decision. The committee’s decision will be final.
3) Film Language. The festival has an international character so films from any country will be accepted, but FILMS IN ANY LANGUAGE OTHER THAN SPANISH OR CATALAN MUST HAVE SPANISH OR CATALAN SUBTITLES TO BE CONSIDERED FOR INCLUSION. If you have no choice to translate your dialogs, you can submit your film and send your dialogs to us. If the film is selected we will translate your dialogs so you can embedd spanish subs to your film, for free. 😉
4) Screening format. For screening purposes, selected films must be available on digital files (H.264), Blu Ray or DVD.
5) Filmmakers must send a press kit with three hi-resolution photos and a poster if they are selected for screening their work.
6) Organizers assume that people registering works have the rights for exhibition of the works they register in the festival, as well as authorization to receive the prize. In any case, organizers waive to the responsibility that may be derived from breach of this term.
7) Participation in the festival assumes partial sharing of the film (no complete short film, 2 minutes maximum) for promotional purposes of the festival.
8) For the award of prizes, the winner MUST be present in the awards ceremony or send a video expressing his/her gratitude for the prize.
9) Dead line. The registration term ends on april 30, 2019. From april 30 on, no registration shall be made.
10) The organization has the right to rule on all cases not foreseen by these regulations.
Estem rebent multitud de curtmetratges de tot el món per a la IIIa edició del Festival GALACTICURT. Quan es tanqui el període d’admissió publicarem la programació. GRÀCIES!

Estamos recibiendo multitud de cortometrajes de todo el mundo para la IIIa edición del Festival GALACTICURT. Cuando se cierre el periodo de admisión publicaremos la programación. GRACIAS!

We are receiveing a huge number of short films from all over the world for the IIIrd edition of festival GALACTICURT. When the submission period closes we will publish the programming. THANKS!