BASES

tic, tac, tic, tac, tic, tac…

GALACTICURT

Segona edició del concurs de Curtmetratges de la Mostra de Cinema Fantàstic de Ponent

SEGON CONCURS GALACTICURT

The Fantastic Film Festival – Galacticat that is celebrated every year at Tàrrega, is the first and only show of fantastic cinema in the lands of Lleida, Catalonia, for all movie lovers in general and those who love science fiction in particular and with a clear instruct and formative vocation.
Galacticat was born as an initiative to recover the universal classics of Sci-Fi for the general public and to deepen into this culture that has articulated the universe of cinema since its inception. Over the years, Galacticat has grown by increasingly involving citizens in this festival of cinema, gradually increasing programmed activities, parties and music shows, live screenings, public assistance and the response of the film industry.
The future goes on to deepen and improve the new activities, such as the GalactiCurt Short Film Contest or the GalactiCon Cosplay contest, which we have inaugurated last year with a fairly successful participation. Every year we learn from our mistakes and our successes, but we always keep in mind that THE BEST IS YET TO COME!

1) GALACTICURT accepts real image or animation films with a maximum duration of 20 minutes submitted by both professional and amateur filmmakers under or older than 18 years. You can compete in two categories: Category A for under 18 and Category B for older than 18 years. Within each category, the short films will compete in two subcategories according to the chosen genre: Fantastic or Free.

2) Selection. A selection committee will decide which films will participate in the Festival at its own discretion. The committee is not obliged to justify its decision. The committee’s decision will be final.

3) Film Language. The festival has an international character so films from any country will be accepted, but films in any language other than Spanish or Catalan MUST have Spanish or Catalan subtitles to be considered for inclusion.

4) Screening format. For screening purposes, selected films must be available on digital files (H.264), Blu Ray or DVD.

5) Filmmakers must send a press kit with three hi-resolution photos and a poster if they are selected for screening their work.

6) Organizers assume people registering works hold the rights for exhibition of the works they register in the festival, as well as authorization to receive the prize. In any case, organizers waive to the responsibility that may be derived from breach of this term.

7) Participation in the festival assumes partial sharing of the film (no complete short film, 2 minutes maximum) for promotional purposes of the festival.

8) For the award of prizes, the winner MUST be present in the awards ceremony or send a video expressing his/her gratitude for the prize.

9) Dead line. The registration term ends on april 30, 2018. From april 30 on, no registration shall be made.

10) The organization has the right to rule on all cases not foreseen by these regulations.
______________________

La Mostra de Cinema Fantàstic de Ponent – Galacticat que se celebra cada any a Tàrrega, és la primera i única mostra de cinema fantàstic de les terres de Lleida, destinada a tots els cinèfils en general i als amants de la ciència-ficció en particular i amb una clara vocació divulgativa. El Galacticat va néixer com una iniciativa per a recuperar els clàssics universals del Sci-Fi per al gran públic i per a aprofundir en aquesta cultura que ha articulat l’univers del cinema des dels seus inicis. Amb els anys el Galacticat ha crescut implicant la ciutadania cada vegada més en aquesta festa del cinema, augmentant de mica en mica les activitats programades, les festes i concerts, les projeccions en directe, l’assistència de públic i la resposta del sector cinematogràfic. El futur passa per aprofundir i millorar les noves activitats, com el Concurs de curtmetratges GalactiCurt o el concurs de Cosplay GalactiCon, que hem inaugurat en l’edició d’aquest any amb força èxit de participació. Any rere any aprenem dels nostres errors i dels nostres encerts, però sempre tenim present que EL MILLOR ESTÀ PER VENIR!

1) GALACTICURT accepta pel·lícules d’imatge real o animació amb una durada màxima de 20 minuts presentades tant per cineastes professionals com aficionats menors o majors de 18 anys. Podeu competir en dues categories: la categoria A per a menors de 18 anys i la categoria B per a majors de 18 anys. Dins de cada categoria, els curtmetratges competiran en dues subcategories segons el gènere escollit: Fantàstic o Lliure.

2) Selecció. Un comitè de selecció decidirà quines pel·lícules participaran al Festival a la seva discreció. El comitè no està obligat a justificar la seva decisió. La decisió de la comissió serà definitiva.

3) Llenguatge. El festival té un caràcter internacional pel que s’acceptaran pel·lícules de qualsevol país, però les pel·lícules en qualsevol idioma que no sigui l’espanyol o el català han de tenir subtítols en castellà o català per a la seva inclusió.

4) Format de projecció. Pel que fa a la projecció, les pel·lícules seleccionades han d’estar disponibles en fitxers digitals (H.264), Blu Ray o DVD.

5) Els cineastes han d’enviar un kit de premsa amb tres fotografies d’alta resolució i un pòster si són seleccionats per a la projecció del seu treball.

6) Els organitzadors assumeixen que les persones que registren les obres tenen els drets d’exhibició de les obres que es registren al festival, així com l’autorització per rebre el premi. En qualsevol cas, els organitzadors renuncien a la responsabilitat que es pugui derivar de l’incompliment d’aquest terme.

7) La participació en el festival suposa compartir parcialment la pel·lícula (màxim 2 minuts) amb finalitats promocionals del festival.

8) Per a l’adjudicació de premis, el guanyador ha d’estar present en l’acte de lliurament de premis o enviar un vídeo expressant el seu agraïment pel premi.

9) Terminis de registre. El termini de registre finalitza el 30 d’abril de 2018. A partir del 30 d’abril, no es farà cap registre.

10) L’organització té el dret de pronunciar-se sobre tots els casos no previstos per aquesta normativa.
______________________

La Muestra de Cine Fantástico de Ponent – Galacticat que se celebra cada año en Tàrrega, es la primera y única muestra de cine fantástico de las tierras de Lleida, destinada a todos los cinéfilos en general y los amantes de la ciencia ficción en particular y con una clara vocación divulgativa. El Galacticat nació como una iniciativa para recuperar los clásicos universales del Sci-Fi para el gran público y para profundizar en esta cultura que ha articulado el universo del cine desde sus inicios. Con los años el Galacticat ha crecido implicando la ciudadanía cada vez más en esta fiesta del cine, aumentando paulatinamente las actividades programadas, las fiestas, los conciertos, las proyecciones, la asistencia de público y la respuesta del sector cinematográfico. El futuro pasa por profundizar y mejorar las nuevas actividades, como el Concurso de cortometrajes GalactiCurt o el concurso de Cosplay GalactiCon, que hemos inaugurado en la edición anterior con bastante éxito de participación. Año tras año aprendemos de nuestros errores y de nuestros aciertos, pero siempre tenemos presente que LO MEJOR ESTÁ POR LLEGAR!

1) GALACTICURT acepta películas de imagen real o animación con una duración máxima de 20 minutos presentadas tanto por cineastas profesionales como aficionados menores o mayores de 18 años. Los cortos inscritos pueden competir en dos categorías: la categoría A para menores de 18 años y la categoría B para mayores de 18 años. Dentro de cada categoría, los cortometrajes competirán en dos subcategorías según el género elegido: Fantástico o Libre.

2) Selección. Un comité de selección decidirá qué películas participarán en el Festival a su discreción. El comité no está obligado a justificar su decisión. La decisión de la comisión será definitiva.

3) Lenguaje. El festival tiene un carácter internacional por lo que se aceptarán películas de cualquier país, pero las películas en cualquier idioma que no sea el español o el catalán deben tener subtítulos en castellano o catalán para su inclusión.

4) Formato de proyección. En cuanto a la proyección, las películas seleccionadas deben estar disponibles en ficheros digitales (H.264), Blu Ray o DVD.

5) Los cineastas deben enviar un kit de prensa con tres fotografías de alta resolución y un póster si son seleccionados para la proyección de su trabajo.

6) Los organizadores asumen que las personas que registran las obras tienen los derechos de exhibición de las obras que se registran en el festival, así como la autorización para recibir el premio. En cualquier caso, los organizadores renuncian a la responsabilidad que se pueda derivar del incumplimiento de este término.

7) La participación en el festival supone compartir parcialmente la película (máximo 2 minutos) con fines promocionales del festival.

8) Para la adjudicación de premios, el ganador debe estar presente en el acto de entrega de premios o enviar un video expresando su agradecimiento por el premio.

9) Plazos de registro. El plazo de registro finaliza el 30 de abril de 2018. A partir del 30 de abril, no se hará ningún registro.

10) La organización tiene el derecho de pronunciarse sobre todos los casos no previstos por esta normativa.

Els curtmetratges seleccionats a concurs a la IIna edició del Festival GALACTICURT són:


Los cortometrajes seleccionados a concurso en la IInda edición del Festival GALACTICURT son:


The shorts selected for competition to the IInd edition of festival GALACTICURT are:

ANIMACIÓ:

· 12 SZLOTY

· ALLEYCATS

· BLUE LIKE THE OCEAN

· BYSTANDER

· CUCARACHAS

· DON’T CRY

· DOWN TO THE WIRE

· FRAMED

· GALAXY GIRL

· GRIS

· LITTLE THINGS SONG

· LOST CONTROL

· MISSING CONNECTIONS

· NOUVELLE CUISINE

· THE SERVANT

· TWIN ON

· UN DIA EN EL PARQUE

· YIN AND YANG

· ZOMBAIZE

FANTÀSTIC +18:

· ABEYANCE

· ATTACK OF THE CYBER OCTOPUSES

· CARONTE

· CUÁNTO, MÁS ALLÁ DEL DINERO

· EL BESO

· IN CORP

· IN THE GAP

· KARL

· MEMORIAS DEL AGUA

· PACGIRL

· PURA ENERGÍA

· RENDEZ VOUS

· SCREEN COWBOY

· TRAUMA INDUSTRIES

· GHOST AGAIN GHOST: UNARM

· VEINTICUATRO

· WATCH ME

· ZACKMAN

FANTÀSTIC -18:

· CLAY

· DRAWN ONWARD

LLIURE +18:

· BLUE PETAR

· CARAMEL MOU

· CLAC!

· CRACK

· DENTRO DEL SISTEMA

· DIESEL

· DOBLE ANGOIXA

· EL VIAJERO DEL TIEMPO

· EVSTRÖNGER

· EXISTENCE

· GROWING ALICE

· HAPPY

· HEAD OVER HEELS

· HEIMLICH

· I DID IT IN CANCÚN

· IDENTITY PARADE

· LA FEMME CERF

· L’ENTREVISTA

· CHE ALTRI OCCHI TI GUARDINO

· MAN IS HUNTER

· MANGIA AMORE MIO

· MARTA

· MARTÍN

· MEMORIES OF YOU

· NO QUIERO DECIR NADA, PERO…

· ONE NIGHT

· RED TALE

· RELEASED FROM LOVE

· SISAK

· STRANGERS IN THE PARK

· TRIUNFADORES

· UN HOMBRE DULCE

· UTOPIA PLANITIA

· VIA

LLIURE -18:

· CINE SOCIAL

· COLD STOVE

· FROZEN RIVER

· SHOES???

· THE WALL

TERROR:

· EVIL

· ROSALITA

· SE BUSCA NIÑERA